Volume 2, Number 2, 2017

In this issue

(6 articles)
pp. 47 - 53
Valerii Hlukhov, Andrii Kostyk, Ivan Zholubak, Mohammed Kadhim Rahma
pp. 76 - 80
Bohdan Stadnyk, Thomas Fröhlich, Mykola Mykyychuk, Ihor Klos, Svyatoslav Yatsyshyn, Iryna Kalinovska