Флорій Бацевич

Львівський національний університет імені Івана Франка

Флорій Сергійович Бацевич народився 4 травня 1949 року у смт. Летичів Хмельницької області. У 1977 році закінчив філологічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка. Кандидатська дисертація «Внутрішньоструктурний розвиток дієслів, що позначають соціальні стосунки в сучасній російській мові», 1981 рік. Докторська дисертація «Функціонально-ономасіологічні аспекти дієслівної лексики», шифр 10.02.02 – рос. мова, 10.02.15 – загальне мовознавство, квітень 1995 року. Наукові інтереси зосереджені у сфері загального мовознавства, теоретичної семасіології та ономасіології, комунікативної лінгвістики. Видані наступні монографії: «Функционально-ономасиологический анализ глагольной лексики». – Л. : Видавн. центр Львів. держа. ун-ту, 1993. – 147 с.; «Нариси з функціональної лексикології» – Л. : Світ, 1998. – 420 с. (у співавторстві з Т. А. Космедою); Основи комунікативної девіатології. – Львів: Видавничий центр Львівського націон. університету. – 237 с.; Нариси з комунікативної лінгвістики. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету, 2003. – 247 с.; Основи комунікативної лінгвістики. – К.: Академія, 2004. – 340 с.

Ф. Бацевич завідувач кафедри  загального мовознавства Львівського національного університету імені Івана Франка, професор, доктор філологічних наук, член редколегії Вісника Національного університету «Львівська політехніка» «Проблеми української термінології».

Articles published in Academic Journals of Lviv Polytechnic Publishing House