I. Kovalchuk

Faculty of land management, NULES of Ukraine
17, Vasylkivska Str., Kyiv,