Iryna Kotsiuba

Zhytomyr Polytechnic State University
103,Chudnivska Str., Zhytomyr, 10005, Ukraine

Articles published in Academic Journals of Lviv Polytechnic Publishing House