Левко Полюга

професор кафедри української мови Національного університету«Львівська політехніка»

Лев Михайлович Полюга (1930‒2012) закінчив українську філологію Львівського державного університету ім. Івана Франка 1953 р., був доктором філологічних наук, професором кафедри української мови Національного університету«Львівська політехніка», лауреатом Всеукраїнської премії ім. Івана Огієнка в галузінауки. Коло його наукових інтересів охоплювало проблеми історії української мови, лексикології, теоретичної і прикладної лексикографії.

Л. Полюга автор понад 350 наукових праць, серед яких монографії «Слово в поетичному тексті І. Франка» (К., 1977. – 167 с.), «Українська абстрактна лексика ХІV–ХVІІ ст.» (К., 1991. – 238 с.), словників («Морфемний словник» (К., 1983. – 464 с.), «Словник антонімів» (К., 1987, 163 с. – 4 вид. – 2004), «Словник українськихморфем» (Л., 2001. – 446 с.), «Словник синонімів» (К., 2001. – 477 с. – 2 вид. 2004), статей, рецензій. Крім того, у співавторстві він видав «Словник староукраїнської мовиХІV–ХV ст.»: у 2 т. (К., 1977–1978, премія АН ім. І. Франка), «Російсько-українськийсловник термінів лісівництва» (К., 1980), «Тлумачний словник української мови» (К., 1978. – З вид. 1999), «Українсько-латинсько-англійський медичний тлумачнийсловник»: В 2 т. (Л., 1995), «Словник української мови ХVІ – першої половини ХVІІст.» (Л., 1994 – 2003. – Вип. 1–10), 

«Російсько-український словник термінів будівництва й архітектури» (Л., 2005), «Українсько-російський словник термінів будівництва й архітектури» (Л., 2007), а також монографії «Питання історії українськоїмови» (К., 1970), «З історії української лексикографії» (К., 1980), «Українськаісторична та діалектна лексика» (К., 1985–2003. – Вип. 1–4) та ін., працює педагогом, під його керівництвом написали і захистили дисертації сьогоднішні доценти Л. Асіїв,У. Добросинець, М. Жуйкова, О. Литвин, О. Микитюк, О. Сімович, Г. Чуба, О. Гриджук.

Левко Полюга був провідним науковим співробітник Інституту українознавстваім. Івана Крип’якевича НАН, в якому працював з 1957 р., членом правописної комісіїпри Кабінеті Міністрів України, членом низки спеціалізованих учених рад із захистудокторських та кандидатських дисертацій, часто виступав офіційним опонентом на захисті докторських та кандидатських дисертацій, був рецензентом багатьохмонографій, збірників та словників, відповідальним редактором Вісника Національного університету «Львівська політехніка» : Серія «Проблеми української термінології».
 

Articles published in Academic Journals of Lviv Polytechnic Publishing House