N. Sakhno

Taras Shevchenko National University of Kyiv
64/13, Volodymyrska Street, 01601, Kyiv, Ukraine

Articles published in Academic Journals of Lviv Polytechnic Publishing House