N. V. Fihurka

Lviv Polytechnic National University