O. Sokulsky

Taras Shevchenko National University of Kyiv
60 Vladimirskaya Str., 01033, Kyiv, Ukraine

Articles published in Academic Journals of Lviv Polytechnic Publishing House