Oksana Kharchenko

yiv Taras Shevchenko National University
60, Volodymyrska St., 01033 Kyiv, Ukraine

Articles published in Academic Journals of Lviv Polytechnic Publishing House