Olena Yakhnenko

Sumy State University
40007, 2, Rymskogo-Korsakova Str., Sumy, Ukraine

Articles published in Academic Journals of Lviv Polytechnic Publishing House