S. Smerechynskyj

Department of astrophysics Ivan Franko National University of Lviv
8 Kyrylo and Methodiy str., 79005, Lviv, Ukraine