Sergey Romanko

Shostka Institute of Sumy State University
1, Institutskaya str., 41100 Shostka, Ukraine

Articles published in Academic Journals of Lviv Polytechnic Publishing House