V. Deineko

Ukrainskyi derzhavnyi heolohorozviduvalnyi instytut
m. Kyiv

Articles published in Academic Journals of Lviv Polytechnic Publishing House