Yaroslav Kuchera

Karpatnaftokhim LLC
4, Promyslova Str., Kalush, 77306, Ukraine

Articles published in Academic Journals of Lviv Polytechnic Publishing House