Yu. K. Podlipenko

Taras Shevchenko National University of Kyiv
64/13 Volodymyrska Str., 01601, Kyiv, Ukraine

Articles published in Academic Journals of Lviv Polytechnic Publishing House