Methods and Means of Automatic Adjustment of Amplitudes of Harmonic Signals in Systems of Measurement of Small Phase Shifts

2020;
: pp. 1 - 8
Authors:
1
Lviv Polytechnic National University

The article considers the automatic amplitude equalizer of harmonic signals based on a controlled voltage divider, its computer modeling. The errors of signal amplitude alignment are estimated. Possible ways to improve the metrological characteristics of the equalizer are indicated.

  1. Mizyuk L.Ya., Podzharyiy V.M., Prots R.V. Izmerenie invariantov magnitnogo polya pri elektrorazvedke. Kiev : Naukova dumka, 1976.-231s.
  2. Buchma I.M. Zasoby vymiriuvannia induktyvnoi elektrorozvidky ta vykhrostrumovoi diahnostyky. —Lviv: Vyd-vo NU “Lvivska politekhnika”, 2008.-294s.
  3. Ihor Buchma. Errors of Phase Shift Measuring by Algorithmic Sum-Difference Methods from Amplitudes Inequality and Their Reduction Methods. Advances in Cyber-Physical Systems, v. 1, nr 1, 2016.-P.23-30.
  4. . Apparatura dlya aerogeofizicheskoy razvedki s magnitnyim i elektromagnitnyim informatsionnyimi kanalami / A.A. Vakulskiy, L.Ya. Mizyuk, R.V. Prots, Yu.Yu. Sikachevskiy; Pod red. L.Ya. Mizyuka.-K.: Naukova dumka, 1985.-253 s.
  5. Patent na korysnu model № 118669 UA, Ukraina. MPK G01V 3/16 (2006.01) Prystrii dlia aeroelektrorozvidky/ Buchma I.M, Melnyk A.O. (Ukraina). № zaiavky u 2017 12964, Zaiavl. 19.12.2016, Opubl. 28.08.2017. Biul.№ 16, 2017.-7s.
  6. Patent na korysnu model № 134375 UA Ukraina, MPK G01V 3/16 (2006.01) Prystrii dlia vyiavlennia lokalnykh providnykh til v zoni polotna shchliakhoprovodu /Buchma I.M., (Ukraina).-№ Zaiavky: u201812744; Zaiavleno 21.12.2018; Opubl. 10.05.2019, Biul. № 9, 2018.-7s.
  7. Ihor Buchma. Measurement of Phase Shift between the harmonic signals using binary sampling.Computer Printing Technologies, v.1, Nr 37, 2017.-P.78-91.
  8. Patent na korysnu model № 122044 UA, Ukraina. MPK G01R 19/10 (2006.01). Prystrii dlia vyrivniuvannia amplitud harmonichnykh syhnaliv/Buchma I.M., Vuida P.V. (Ukraina). № Zaiavky: u 201706540, Zaiavleno 26.06.2017, Opubl. 26.12.2017, Biul. № 24, 3s.
  9. Patent na korysnu model № 133216 UA, Ukraina. MPK G01R 25/00, (2019.01). Prystrii dlia vymiriuvannia fazovohoho zsuvu/ Buchma I.M, Fediushko P.I. (Ukraina). № zaiavky u 2019 10709, Zaiavl. 29.10.2018, Opubl. 25.03.2019. Biul.№ 6, 2019.-9s.
  10. U. Tietze, Ch. Schenk. Układy półprzewodnikowe.Wedawnictwo Naukowo-Techniczne,Warszawa.-1996. 1015 str.