The development of a new type of building with theatrical and culturally-educational functions

Received: February 05, 2015
Accepted: May 29, 2015
Автори: 
Victor Proskuryakov

Lviv Polytechnic National University 
12, Bandery Str., 79013, Lviv

Preliminary research and proposals for creation of a new type of public building with theatrically-spectacular and culturally-educational functions have been highlighted in the article. The building is directed at accumulation, keeping, restoration and display of the outstanding works of scenographic art.

[1]    Proskuryakov V. Architectura ukrains'kogo teatru. Prostir i diya.Sribneslovo. – Lviv, 2004, 393–395.
[2]    Proskuryakov V. Heneza natsional'noi scenografii i ii vplyv na formuvannya suchasnoi ukrains'koi arkhitektury teatru. – Naukove tovarystvo im. T. Shevchenka y L'vovi. 2001, 386.
[3]    Lysyk Ye. Bibliografichnyi pokazhchyk. – L'viv: Sribne slovo, 2005, 249.
[4]    Medvid L., Lysyk Ye. Monumentalnist, prostir, chas. Proscenium. 2004. 23.
[5]    Osviychuk V., Lysyk Ye. Proscenium. 2001. – Р. 36.
[6]    Dychenko I., Lysyk Ye. Narys pro zhyttia i tvorchist'. – K.: Mystectvo, 1978, 112.
[7]    Proskuryakov V., Klymko Z. Tvorchist' i mystets'kyy dorobok Ye. M. Lysyka yak obyekt i predmet arkhitekturnoyi nauky // Arkhitekturnyy visnyk KNUBA. – K., 2013, 100–109.
[8]    Proskuryakov V. Fenomen Lysyka. Galyc'ka brama. 1995, 8.
[9]    Proskuryakov V. Dim Lysyka u L'vovi: zadumy, yaki mozhut staty real'nistyu. – Prosvita, 1999, 41.
[10]    Klymko Z., Proskuryakov V. Vyyavlennya tendentsiy i osoblyvykh vidminnostey v tvorchiy biohrafiyi Ye. M. Lysyka v porivnyanni iz dosyahnennyamy inshykh maystriv stsenohrafiyi // Visnyk Lviv Politechnic Nathional University “Arkhitektura”. – L'viv, 2014, 189–201.