Transformation arсhetypе of madonna in architectural subject environment

Received: February 03, 2015
Accepted: April 27, 2015
Authors: 
Khrystyna Kramarchuk

Lviv Polytechnic National University 
12, Bandery str., 79013, Ukraine

The terms-concepts archetype – genotype – phenotype/kenotype as constituents of typological structure of image on the example of the figure Madonna in an art are revealed in this article.

[1]    Napys v Sofii Kyivskyi // Averincev S. S. Sofiya – Logos. Slovar'. – K.: Duch i Litera, 2001. – S. 293.
[2]    Khmeliovskiy O. Teoriya obrazotvorennya. Luck:LDTU, 2000. – S. 39.
[3]    Florenskiy P. Obratnaya perspectyva. S-678 // Trudy po znakovym systemam. – Tartu., 1967. – T. 3.
[4]    Archetyp // Rudnev V. P. Slovar' kul'tury ХХ veka. – M.: Agraf, 1999. – 384 s.
[5]    Lisyuk N. Evolyuciya and aberratiya ponyattya archetyp. Problemy Ukrains' kogo terminologichnogo  slovnykarstva are in the study of art and ethnologiyi: naukovyi zbirnyk Mykoly Trochymenka. – K.: Ant, 2002. – T. 1. – 264 s. – С. 122.
[6]    Krimskiy S. B. Archetypy Ukrainskoi kultury // Phenomen Ukrains'koi kultury: methodologichni zasady osmyslennya / zb.nauk.prac' K., 1996 // Lisyuk N. Evolyuciya and aberratiya ponyattya archetyp. Problemy Ukrains' kogo terminologichnogo  slovnykarstva are in the study of art and ethnologiyi: naukovyi zbirnyk Mykoly Trochymenka. – K.: Ant, 2002. – T. 1. – 264 s. – С. 122.
[7]    Karasev. L. V. Ontologiya I poetika // Literaturnye archetypy i universalii / pod red. E. M. Meletinskogo – M. Rossiyskiy Gosud. Gumanitarnyy institut, 2001. – S. 315.
[8]    Vlasov V. G. Bol'shoy encyklopedycheskyi slovar' izobrazitel'nogo iskusstva. V 8 t. SPb.:LIТА, 2001. – 848 s.: il. – Т. 1. – 
S. 346. – T. 3. – S. 251.
[9]    Kramarchuk Kh. P. Poetychnyyi obraz architectyrno-predmetnogo seredovyscha. Dysertaciya kand. architectury, za spec.18.00.01, L., 2004. – S. 110–114.
[10]    Gumenna D. Blagoslovy, Maty! Kazka essey. – K.: KM of Academia, 1995. – S. 66–77.
[11]     Slovnyk symvoliv. Za red. Potapenko O. Dmytrenko M. and insh. – K.: Narodoznavstvo, 1997. – 155 s. – S. 17.
[12]    Meletynskyy E. M. Oh proishozhdeniyi literaturno-mifologicheskih syugetnych archetipov. – S. 75 // Literaturnye archetipy i universalii / pod editor E. M.Meletinskogo. – M. Rossiyskiy Gosud. Gumanitarnyyi institut, 2001. – 433 s.
[13]    Richard Dawkins. Fenotyp rozszerzony. Prŏsyński i S-ka. 2003. – 384 s.
[14]    Mankowski T. Lwowskie koscioły barokowe // Sprawozdania Tow. Nauk. – Lwów, 1929. – S. 18.
[15]    Zabuzhko O. Notre Dame d’ukraine: Ukrainka v konflicti mythologiy. – K.: Phаkт, 2007. – 640 s. – S. 10, 53, 80.
[16]    Epshteyn M. Proektivnyy filosofskiy slovar'. Novye terminy i ponyatiya. Pod. Red. G.L.Tul'chinskogo I M. N. Epshteyna. Spb. Аlеtеya 2003. – 512 s.
[17]    Meletinskyi E. M. Oh proiskhozhdenii literaturno-mifologicheskih syugetnych archetipov. S. 75. // Literaturnye archetipy i universalii / pod editor E. M. Meletinskogo. – M. Rossiyskiy Gosud. Gumanitarnyyi institut, 2001. – 433 s.
[18]    Zabuzhko O. Khroniki vid Fortinbrasa. Fact. – K., 2006. – S. 171.
[19]    Kramarchuk Kh. P. Dychovnyy archetyp ukrainciv v decoratyvno-monumental'nomu mystectvi  Lvova ta Kyieva (ginichyy i cholovichyy pryncyp buttia). Zapysky Naykovogo Tovarystva im. Shevchenka. Praci komisiyi architectury ta mistobuduvannya. – L., 2008. – С. 313–323