NEW BUILDINGS IN THE HISTORICAL URBAN ENVIRONMENT

AS.
2018;
: pp. 8
Received: March 21, 2018
Revised: March 27, 2018
Accepted: April 12, 2018
1
Kyiv National University of Construction and Architecture

This article highlights the contextual approach to the renewal of the historical urban environment as the most complete and delicate one, which allows to comprehensively analyze the historically formed urban situation and to take into account all of its nuances in order to harmoniously add the new building to it. The article shows the principles and techniques, which are used to harmoniously combine the new buildings with the historically formed urban environment. The proposed theoretical statements are examined in detail on the example of the project of renewal and harmonizing the new and old buildings in the historic street ensemble in Chernivtsi (Ukraine).

Butlin J.: Our common future. By World commission on environment and development. Oxford University Press, London 1987.

Bevz М.: Metodolohichni osnovy zberezhennya ta reheneratsiyi zapovidnykh arkhitekturnykh kompleksiv istorychnykh mist: avtoref. dys. d. arkh: 18.00.01. KhDTUBА, Kharkiv 2004.

Коdin V.: Osnovy rekonstruktsiyi istorychnykh mist. KhМАМG, Kharkiv 2009.

Vodzinskiy Ye.: Metodologicheskiye rekomendatsii po issledovaniyu istoriko-arkhitekturnogo naslediya v gorodakh Ukrainy. KiyevNII gradostroitel’stva, Kiyev 1982.

Prybyeha L.: Okhorona ta restavratsiya arkhitekturno-mistobudivnoyi spadshchyny Ukrayiny: metodolohichnyy aspekt. “Mystetstvo”, Kyiv 2009.

Dyda I. The concept of traditional architecture in terms of preserving identity of modern architectural space in Ukraine.: Architectural Studies, 2015, 1, 2, 49.

Leshchenko N. Do pytannya suchasnoho rozvytku istorychnykh malykh mist Volyni ta Podillya.: Rehionalʹna Polityka, 2016, 2, 63.

Leshchenko N.: Revaloryzatsiya istorychnoho seredovyshcha yak umova staloho rozvytku maloho mista. IV Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiya “Barsʹka zemlya Podillya: yevropeysʹka spadshchyna ta perspektyvy staloho rozvytku”,Ukraine, Bar, 2016, 174.

Leshchenko N.: Pryntsypy rekonstruktsiyi arkhitekturnykh sporud istorychnykh ansambliv malykh mist Zakhidnoyi Ukrayiny: avtoref. dys. kand. arkh:18.00.02, KNUCA, Kyiv 2000.

Hotel Puro. [Elektronny resurs]. Rezhym dostupa: http://www.archdaily.com.br/br/763134/puro-hotel-asw-architekciankierszt....

Leshchenko N. Yakisne suchasne arkhitekturne seredovyshche istorychnoho tsentru maloho mista.: Suchasni Problemy Arkhitektury ta Mistobuduvannya, 2014, 36, 142.

Fotoarchitektura, Hotel Puro Poznan. [Elektronny resurs].Rezhym dostupa: http://www.fotoarchitektura.pl/en/

Chernivtsy City Center. [Elektronny resurs]. Rezhym dostupa: https://www.google.com.ua/maps.