TERRITORIAL DISTRIBUTION OF COMPOSITIONAL AND STYLISTIC TYPES OF HOUSES OF THE RAILWAY STATIONS OF HALYCHYNA AND BUKOVYNA

AS.
2018;
: pp. 69 - 76
Received: May 25, 2018
Revised: May 31, 2018
Accepted: May 31, 2018
Authors:
1
L'viv Polytechnic National University

The buildings of the railway stations in external spatial and plastic lineament are investigated, their composition and stylistic types are formulated, as well as the methods of their location on the territory of Halychyna (Galicia) and Bukovyna (Bukovina) in Ukraine are analyzed. Attention is drawn on importance of maintenance of these railway stations as a ponderable inheritance of building culture of these regions.

Hrankin P. E., Lazechko P. V., Syomochkin I. V., Shramko H. I. 1996. Lvivska zaliznytsia. Istoriya i suchasnist. Lviv. Tsentr Evropy, 175.

Yakunin V. I. 2010. Zheleznye dorogi Rossiyi i gosudarstvo. Monografia. Moskva, Nauchnyi expert, 432.

Dreval I. V. 2013. Metodolohichni osnovy mistobudivnoho rozvytku zaliznychnykh voxalnykh komplexiv. Avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupeniu doctora architektury. Poltava, 36.

Riabova O. V. 2008. Metody architekturnoho modeluvannia miskykh hromadsko-transportnykh vuzliv. Avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupeniu kandydata architektury. Kharkiv, 20.

Batyrev V. M. 1988. Voxaly. Moskva, Stroyizdat, il.

Radlbeck, Karl. 1981. Bahnhof und Emfangsgebäude. Die Entwicklung vom Haus zum Verkehrswegekreuz. Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades Doktoringenieurs. Fakultät für Architektur der Technischen Universität München.184 S.

Choban O. Ya. 2013. Prynzypy modernizatsiyi ta rekonstruktsiyi zaliznychnykh voxalnykh kompleksiv istorychnykh mist //Visnyk Natsionalnoho universytetu Lvivska polytechnika. Architektura. Lviv, Vydavnytstvo Lvivskoyi polytechniky Nr. 757, 321–324.

Yaveyn I. V. 1938. Architektura zheleznodorozhnykh voxalov. Izdatelstvo vsesoyuznoy akademii architektury. Moskva, 304.

Benediuk P. O. 2016. Architektura stantsiynykh komplexiv Pivnichno-Donetskoyi ta Kubanskoyi zaliznyts u tvorchomu dorobku S. P. Tymoshenka // Suchasni problemy architektury ta mistobuduvannia. Kyiv, KNUBA, Vyp. 43, Chastyna 1, 47–58.

Heinersdorff, Richard. 2004. Wiener Bahnhöfe. Album. Verlag für Photographie. Wien. 2004. 89 Abb.

Kaiser, Wolfgang. 2011. Die Wiener Bahnhöfe. Geschichte, Gegenwart und Zukunft. GeraMond Verlag GmbH, München. 135 S.

Vorrath, Erich. 2010. Wien auf Schiene. Bahnhöfe 1837 – 2015. Carl Gerold’s Sohn Verlagbuchhandlung KG, 1090 Wien. 144 S.

Kubinszki, Mihály. 1988. Bahnhöfe in Österreich. Architektur und Geschichte. Verlag Josef Otto Slezak. Wien. 272 S.

Kubinszki, Mihály. 2009. Bahnhöfe in Alt-Österreich. Verlag Slezak KEG. Wien. 128 S.

Preuß, Erich. 2010. 100 legendäre Bahnhöfe. Transpress Verlag, ein Unternehmen der Paul Pietsch Verlage GmbH & Co. Stuttgart. 144 S.

Rotchniak Y. A. 2014. Kompozytsiyni vlastyvosti malykh zaliznychnykh voxaliv Halychyny 19 – pochatku 20 stolit // Istoryko-kulturni studiyi. Lviv, Lvivska polytechnika, 79–90.

Rotchniak Y. A. 2015. Zaliznychni voxaly yak chastyna architekturnoyi identychnosti krayu // Istoryko-kulturni studiyi. Lviv, Lvivska polytechnika, 83–91.

Rotchniak Y. A. 2015. Architekturni typy voxaliv zaliznytsi Peremyshl – Suchava // Visnyk Lvivskoyi polytechniky. 72–79. 76 Youri Rotchniak

Rotchniak Y. A. 2015. Osoblyvosti architektury zaliznychnykh voxaliv Bukovyny // Suchasni problemy architektury ta mistobuduvannia. Vypusk Nr. 40 Kyiv KNUBA, 2015, 47–58.

Rotchniak Y. A. 2016. Architektura malykh zaliznychnykh voxaliv Halychyny // Suchasni problemy architektury ta mistobuduvannia. Vypusk Nr. 43, Ch. 2. Kyiv KNUBA, 375–382.