Guidelines for Authors

Вимоги до статей, що подаються у «Architectural Studies»

Національного університету «Львівська політехніка»

До опублікування у фаховому науковому виданні приймаються наукові статті, що раніше не публікувалися і присвячені таким тематикам:

 1. «Теорія та історія архітектури»;
 2. «Архітектура будівель і споруд»;
 3. «Дизайн архітектурного середовища»;
 4. «Містобудування, районне планування, ландшафтна архітектура»;
 5. «Реставрація архітектурної та мистецької спадщини»;
 6. «Дизайн».

Обсяг рукопису статті: 6-10 сторінок А-4 (кількість символів у всій статті, разом з пробілами 15-25 тисяч).

Мова статті:   англійська

Загальні вимоги до оформлення рукопису статті:

 • Формат аркушів А4 (210 х 297 мм). Відступи: зліва – 1,8 см, справа - 2,5 см, зверху - 2 см, знизу – 2,7 см. Поля дзеркальні.
 • Колонтитули: зверху 1,25 см, знизу – 1,6 см.
 • Абзацний відступ − 1,0 см.
 • Шрифт - Times New Roman Cyr, кегль – 11 пт,  інтервал 1,15.
 • Текст вирівнюється по ширині сторінки
 • Номери сторінок не проставляються
 • Внутрішньо-текстові посилання та бібліографія оформлюються відповідно до гарвардської системи, подаються мовою оригіналу та дублюються окремим блоком латинкою
 • Статті подаються в форматі *.doc.
 • Назва файлу повинна містити номер тематики публікації та прізвище першого автора латинкою (наприклад, 6_Avramenko.doc – тобто подається за темою «дизайн»).

Структура статті :

 • Індекс УДК (вирівнювання по лівому краю без відступу, жирний)
 • Відомості про авторів
  • ініціали і прізвище автора та співавторів (вирівнювання по правому краю, жирний)
  • Посада та місце роботи, місто (вирівнювання по правому краю, курсив)
  • e-mail: (вирівнювання по правому краю)
  • orcid (вирівнювання по правому краю)
 • Назва статті (вирівнювання по центру без відступів, кегль – 14 пт, жирний, всі літери назви - великі)
 • Копірайт (вирівнювання по лівому краю без відступу, курсив)
 • Анотація (обсягом 1800-2000 символів, курсив, жирний, відступ зліва – 1 см, абзац  – 1 см)
 • Ключові слова (в кількості до 6-ти слів чи словосполучень, курсив, жирний, відступ зліва – 1 см, абзац  – 1 см)
 • Постановка проблеми (вступ)
 • Аналіз останніх досліджень  та публікацій
 • Мета статті
 • Виклад основного матеріалу
  • Рисунки приймаються у форматі *.jpg або *.png. з розширенням 300dpi на розмір зображення при друці. Зображення подаються у вмісті таблиці, підпис ілюстрації дається під зображенням в окремій клітинці, також в дужках слід дати посилання на джерело або (фото автора). Вирівнювання по центру без відступів, кегль 10 пт, курсив. Рисунки нумерується, а в тексті подаються посилання на рисунки (Рис. 1).
  • Таблиці подаються без заливання та без вертикальних ліній. Шрифт в таблиці повинен відповідати шрифту статті. Заголовок таблиці та її номер вирівнювання з правого краю сторінки над таблицею.
  • Формули подаються у редакторі формул MS Equation, вирівнювання - по центру сторінки, нумерація формул ставиться в кінці рядка.
 • Висновки
 • Бібліографія (блок посилань мовою оригіналу без нумерації, після якого дублюємо всі посилання у ще одному блоці латинкою з перекладом назви та транслітерацією інших частин посилання)
  • Посилатися слід на статті опубліковані в науково-метричних виданнях або монографіях;
  • При посиланні на публікації з науково-метричних видань слід вказувати DOI статті.
  • Допускається лише аргументоване посилання на попередні публікації автора;
  • Не рекомендується посилатися на тези чи інтернет-матеріали із назвою з екрану, тощо;

Перед подачею рукопису статті до редколегії видання автору необхідно здійснити остаточну перевірку статті на відповідність вимогам публікації згідно з листком звірки.

Автори подають у редколегію:

 1. Електронний варіант статті (разом із від сканованим листком звірки, заповненим та підписаним автором), можна надати диск зі статтею або переслати її на електронну адресу видання (jas@lpnu.ua).
 2. Один примірник статті в контрастному роздруці, з підписами автора (авторів) на першій сторінці та наукового керівника чи керівника структурного підрозділу, де працює автор.
 3. Листок звірки заповнений та підписаний автором (авторами)
 4. Зовнішню рецензію із завіреним підписом, виконану фахівцем з науковим ступенем кандидата (PhD) або доктора наук. Рецензія повинна висвітлювати: опис об’єкту дослідження, актуальність роботи, наукову новизну, значення одержаних результатів дослідження, недоліки в роботі, рекомендації та пропозицію до друку у Віснику. Обсяг рецензії – не менше одної повної сторінки.

Для зовнішніх авторів додатково:

 1. Лист-клопотання від керівництва організації, де працює чи навчається автор на ім’я проректора з наукової роботи НУ «Львівська політехніка» проф. Чухрай Н.І. з проханням про публікацію статті у науковому журналі «Architectural Studies» або екпертне заключення установи, в якій працює автор з висновком про можливість публікувати матеріали статті відкритим друком.
 2. Довідку про автора.

Детальні вимоги щодо оформлення внутрішньо-текстових посилань та бібліографії, шаблон для оформлення рукопису статті, а також лист звірки та супровідні документи можна завантажити нижче: