Методи та НВІС-структури для множення матриці на матрицю у реальному часі

2007;
: pp. 63 – 76
Authors: 
Березький О., Цмоць І.

О. Березький1, І. Цмоць2

  1. Тернопільський національний економічний університет
  2. Національний університет «Львівська політехніка», кафедра автоматизованих систем управління

The new methods, algorithms and structures oriented on VLCI-realization are developed for the serial, parallel-serial and parallel-parallel multiplying of matrix by a matrix in real-time with high efficiency of the use of equipment.

1. Грицик В.В., Березька К.М., Березький О.М. Моделювання та синтез складних зображень симетричної структури. – Львів.: Вид-во УАД-ДНДІІІ, 2005. – 140 с. 2. Роджерс Д, Адамс Дж. Математические основы машинной графики / Пер. с англ. – М.: Мир, 2001. – 604 с. 3. http:// developer.nvidia.com/object/cuda.html. 4. Солонина А.И., Улахович Д.А. ,Яковлев А.А. Алгоритмы и процессоры цифровой обработки сигналов. –С Пб: БХВ-СПб, 2001. – 464 с. 5. Кун С. Матричные процессоры на СБИС. – М.: Мир, 1991. – 672 с. 6. Паралельная обработка информации. Т. 4: Высокопроизводительные системы паралельной обработки информации / Под ред. В.В. Грицыка. – К.: Наук. думка, 1988. – 272 с. 7. Самофалов К.Г. и др. Прикладная теория цифровых автоматов. – К: Вища шк., 1987. – 375 с. 8. Грушицкий Р.И., Мурсаев А.Х., Угрюмов Е.П. Проектирование систем на микросхемах программируемой логики. – СПб.: БХВ-Петербург, 2002. – 608 с. 9. Палагин А.В., Опанасенко В.Н. Реконфигуриремые вычислительные системы. – К.: Просвіта, 2006. – 280 с. 10. Каневский Ю.С. Систолические процессоры. — К: Техніка, 1991. – 173 с. 11. Шалыто А.А. Методы аппаратной и программной реализации алгоритмов. – СПб.: Наука, 2000. – 780 с. 12. Грицик В.В., Опотяк Ю.В., Цмоць І.Г. Інтегрований підхід до розробки високоефективних апаратних засобів інформаційних технологій обробки сигналів реального часу. Системні технології. Регіональний міжвузівський збірник наукових праць. – Дніпропетровськ, 2006. – Вип. 6 (47). – С. 84–95. 13. Карцев М.А., Брик В.А. Вычислительные системы и синхронная арифметика. – М., 1981. – 359 с. 14. Цмоць І.Г. Інформаційні технології та спеціалізовані засоби обробки сигналів і зображень у реальному часі. – Львів: УАД, 2005. – 227 c. 15. Цмоць І.Г. Паралельні алгоритми та матричні НВІС-структури пристроїв множення для комп’ютерних систем реального часу // Інформаційні технології і системи. – Львів, 2004. – Т. 7, № 1. – С. 5–16. 16. Цмоль І.Г. Принципи розробки і оцінка основних характеристик високопродуктивних процесорів на надвеликих інтегральних схемах // Вісн. Держ. ун-ту “Львівська політехніка”. – 1998. – № 349. – С. 5–11. 17. Стрямець С.П., Цмоць І.Г. Паралельні алгоритми та НВІС-структури обчислення суми парних добутків // Вісн. Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. – 2003. – № 496. – С. 255–263.