Вдосконалення нейромережних методів класифікації в завданнях інтелектуального аналізу даних за допомогою методу імітації відпалу металу

2007;
: pp. 33 – 37
Автори: 
Ткаченко P. O., Дорошенко А. В.

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра автоматизованих систем управління

The article analyses the features of the target setting and the approach to solving a problem of classification task for Data Mining tasks where data are high-dimensional. Essential principles of the method of classification on the base of neural networks are proposed. This method of classification is improved by simulated annealing algorithm. The results of classification are proposed.

1. Васильев В.И., Коноваленко В.В., Горелов Ю.И. Имитационное управление неопределенными объектами. – К.: Наук. думка, 1989. – 216 с. 2. Дорошенко А.В. Нейромережний розв’язок задач класифікації в умовах неповноти інформаційного базису // Моделювання та керування станом еколого-економічних систем регіону: Зб. наук. пр. – К., 2006. – Вип. 3. – С. 115–122. 3. Tkachenko R., Tkachenko P., Tkachenko O., Schmitz J. Geometrical Data Modelling // Зб. матеріалів між нар. Наук. конф. “Інтелектуальні системи прийняття рішень та прикладні аспекти інформаційних технологій” (ISDMIT’ 2006). – Т. 2. – С. 279–283. 4. Хайкин С. Нейронные сети: полный курс: Пер с англ. – М.: Вильямс, 2006. – 1104 с. 5. Осовский С. Нейронные сети для обработки информации / Пер. с польск. И.Д. Рудинского. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 344 с.