Organization Committee

CHAIRMAN

Zenoviy Blikharskyi

MEMBERS

Khrystyna Sobol

Orest Vozniak 

Petro Kholod

Vasyl Zhelykh

Khrystyna Myroniuk

Yaroslav Blikharskyy

Roman Khmil

Taras   Shnal

Serhii Bula

Taras Markiv

 

Oleksii Hunyak

Lesiia Vovk