Organization Committee

CHAIRMAN

Zenoviy Blikharskyi

MEMBERS

Orest Vozniak 

Vasyl Zhelykh

Khrystyna Myroniuk