CLASSIFICATION OF METHODS OF GASES PURIFICATION FROM HYDROGEN SULFIDE

2018;
: 27-31
1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University
3
Lviv Polytechnic National University

A large number of different methods is used in the industry for gases purification from hydrogen sulfide. Most of the early classifications of these methods are distinguished by the aggregate state of the sorbent. It is shown that such a classification does not fully cover existing industrial methods of purifying gases from hydrogen sulfide.

It is proposed to use the classification of methods of gases purification from hydrogen sulfide by the processes that occur during the hydrogen sulfide removing. This classification divides the methods of purification into non-conversion (adsorption, membrane, absorption and chemisorption processes) that occur without the chemical interaction of hydrogen sulfide, and the conversion - with its interaction and transformation. As a result of non-conversion processes, concentrated sulfur-containing gas is produced, which requires its further processing or utilization. It is implemented by one of the conversion methods. Conversion methods make it possible to obtain sulfur or other sulfur-containing products during oxidation (catalytic, biological, liquid-oxidation processes) or decomposition of hydrogen sulfide (plasmochemical and electrochemical processes).

1. Melnik V. F., Pasternak R. G., Yavorskiy V. T., Kalymon Ya. A. Sovremennyie metody ochistki
gazov ot serovodoroda // Obzornaya informatsiya. Seriya: Sera i Sernaya promyishlennost. – Moskwa:
NIITEHIM, 1978. – 32 s. 2. Kutney G. Sulfur: History, Technology, Applications & Industry. – Chem. Tec
31
Publishing: Toronto, 2013, – 242 р. 3. Yavorskiy V., Slyuzar A., Kalymon Y. Sulfur gas production in
Ukraine (review) // Chemistry and Chemical Technology. – 2016. – Vol. 10, No. 4s. – Р. 613–619.
4. Koul' A., Rizenfel'd F. Ochistka gaza. – Nedra: Moskva, 1968. – 396 s. 5. Strizhov I.N., Khodanovich
I. Ye. Dobycha gaza. – Institut komp'yuternykh issledovaniy: Moskva–Izhevsk, 2003. – 376 s.
6. Menkovskiy M. A., Yavorskiy V. T. Tekhnologiya sery. – Khimiya: Moskva, 1985. – 256 s.
7. Grunval'd V.R. Tekhnologiya gazovoy sery. – Khimiya: Moskva, 1992. – 272 s. 8. Kohl А, Nielsen R.
Gas Purification. – Houston: Gulf Professional Publishing, 1997. – 1103 p. 9. Hrebeniuk A.,
Korobchanskiy V., Vlasov G., Kaufman S. Ulavlivanie Khimicheskykh Produktov Koksovania. –
Vostochnyi izdatelskiy dom: Donezk, 2002. – 228 s. 10. Wienckowska Ya., Bratychak M., Topilnytskiy P.
Catalitychno–Adsorbcijne Znesirchennia Gaziv. – Wroclaw–Lviv, 2000. – 183 s. 11. Nikolayev V. V.,
Busygina N.V., Busygin I.G. Osnovnyye protsessy fizicheskoy i fiziko–khimicheskoy pererabotki gaza. –
Nedra: Moskva, 1998. – 184 s. 12. Murin V.I., Kislenko N. N., Surkov Yu. V. Tekhnologii pererabotki
prirodnogo gaza i kondensata. –Spravochnik. Nedra–Biznestsentr: Moskva, 2002, Ch.1. – 517 s.
13. Yavorskiy V. Technologia Sirky i Sulfatnoi Kysloty. – Vydavnyctvo Natsionalnoho Universytetu Lvivska
Polytechnica. – Lviv, 2010. – 404 s. 14. Kayzer M., Zova F., Nikishichev S.B. Sravnitelnyiy analiz
sovremennyich tehnologiy desulfuratsii koksovogo gaza // Chernyie metallyi. – 2012. – P. 19–24.
15. Miltner M., Makaruk A., Harasek M.. Review on available biogas upgrading technologies and innovations
towards advanced solutions // Journal of Cleaner Production. – 2017. – Vol. 161. – P. 1329–1337.
16. Lindkvist E., Karlsson M. Biogas production plants; existing classifications and proposed categories //
Journal of Cleaner Production – 2018. – Vol. 174. – P. 1588 – 1597. 17. Shivali Sahota, Goldy Shah,
Pooja Ghosh, Rimika Kapoor, Subhanjan Sengupta, Priyanka Singh, Vandit Vijay, Arunaditya Sahay,
Virendra Kumar Vijay, Indu Shekhar Thakur. Review of trends in biogas upgradation technologies and
future perspectives // Bioresource Technology Reports. – 2018. –Vol. 1. – P. 79–88.