RECEIVING AND OPTIMIZATION OF CULTIVATION CONDITIONS OF ENRICHED CULTURES OF CELLULOTIC MICROORGANISMS FOR COMPOSTING

1
Lviv Polytechnic National University
2
National University Lviv Polytechnic
3
Lviv Polytechnic National University
4
Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv
5
Lviv Polytechnic National University

Methods of isolation and cultivation conditions of aerobic cellulolytic bacteria and fungi
cultures with high cellulase activity have been worked for the purpose of further preparation
of enzyme preparations on their basis. As a source of enriched cultures of cellulolytic
microorganisms, natural substrates were used. The morphological features and physiological
characteristics of isolated microorganisms biomass for increasing composting of solid waste
and utilization of fallen leaves have been determined.

1. Тверді побутові відходи в Україні: потенціал розвитку сценарії розвитку галузі поводження
з твердими побутовими відходами. – Підсумковий звіт Міжнародної фінансової корпорації (IFC,
Група Світового банку) – 2018. 2. Гапоненко Г. М., Хоменко І. О. / Проблеми утилізації сміття в
Україні // Збірник тез Міжнародної наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених
“Юність науки – 2017: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства”
(м. Чернігів, 26–27 квітня 2017 р.): ЧНТУ. – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2017. – С. 17–18.
3. Скип О. С., Швед О. В., Буцяк В. И. Перспективы альтернативности субстратов опавших
листьев в вермикультвировании // Technological aspect of modern agricultural production and
environmental protection/proceedings XIII International scientific-applied conference. daRostim. –
Алмати Казак. ун-т, 2017. – С. 102–103. 4. Manczarski P. Kompostowanie odpadów komunalnych //
Referat na Forum Technologii Ochrony Środowiska . POLEKO. – 2007, UP – 1–16 s. 5. Пащенко І.,
Палюх Г., Червецова В., Заярнюк Н., Швед О., Новіков В. Оптимізація умов культивування
нагромаджувальної культури целюлолітичних мікроорганізмів // Матеріали Міжнародн. наук.-
практ. інтернет-конференції “Біотехнологія : досвід, традиції та інновації, присвячена 50-ти
річчу започаткування біотехнологічної освіти в Україні (14–15 грудня 2016). – К: НУХТ, 2016. –
С. 350–356. 6. Билай В. И., Билай Т. И., Мусич Е. Г. Трансформация целюлози грибами. – К.: Наук.
думка, 1982. – 296 с. 7. Сэги Й. Методы почвенной микробиологии. – М.: Колос, 1983. – 295 с.
8. Скомаровский А. А., Марков А. В., Гусаков А. В. и др. Новые целлюлазы для высокоэффективного
гидролиза лигноцеллюлозной биомассы // Прикл. биохим. мик робиол. – 2006. – Т. 42, № 6. – С. 674–
680. 9. Даниляк Н. И., Семичевский В. Д., Дудченко Л. Г., Трутнева И. А. Ферментные системы
высших базидомицетов. – К.: Наука, 1989. – 280 с. 10. Синицын А. П., Черноглазов В. М.,
Гусаков А. В. Методы изучения и свойства целлюлозолитических ферментов // Итоги науки и
техники. Сер. Биотехнология – 1993. – Т. 25. – 152 с. 11. Синицын А. П., Гусаков А. В., Черно-
глазов В. М. Биоконверсия лигноцеллюлозных материалов: учеб. пособие. – М. : Изд-во МГУ, 1995. –
224 с. 12. Патика В. П., Копилов Є. П., Скуловато О. В. Целюлозолітична активність грунтового
гриба Chaetomium globusum // Вісник Уманського національного університету садівництва.
“Мікробіологія”. – 2016. – № 1. – С. 27– 30.