Volume 2, Number 1

In this issue

(27 articles)
Ruslana Guminilovych, P. Y. Shapoval, Y. Y. Yatchyshyn, V. E. Stadnik, M. A. Sozanskyi
DOI: https://doi.org/10.23939/ctas2019.01.001
1-9
L. P. Oliynyk, N. L. Bernatska, Z. М. Komarenska, O. I. Makota, Y. M. Hrynchuk
DOI: https://doi.org/10.23939/ctas2019.01.015
15-21
N. E. Stadnytska, I. V. Diakon, I. I. Hubytska, A. O. Mylyanych, V. P. Novikov
DOI: https://doi.org/10.23939/ctas2019.01.076
76-82
T. M. Taras, Y. I. Dejchakivsky, V. I. Shupeniuk, О. П. Сабадах, L. D. Bolibrukh
DOI: https://doi.org/10.23939/ctas2019.01.092
92-96
S.V. Vdovenko, A. V. Vdovenko, O. B Grynyshyn, V.V. Kurlishchuk
DOI: https://doi.org/10.23939/ctas2019.01.102
102-109
O. M. Shevchuk, N. M. Bukartyk, Z. Ya. Nadashkevych, V. S. Tokarev
DOI: https://doi.org/10.23939/ctas2019.01.153
153-158
A. O. Kostyk, О. H. Budishevska, Volodymyr Vostres, Z. Ya. Nadashkevych, S. Voronov
DOI: https://doi.org/10.23939/ctas2019.01.159
159-165