WAYS TO INCREASE CHEMICAL RESISTANCE OF DISCOLOR GLASS BOTTLES

2020;
: 33-37
1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University
3
National University Lviv Polytechnic

The possibility of using gas-thermal treatment of glass containers with a solution of ammonium salts to increase the water-resistance had shown. To avoid possible cracking of the glass surface, it had suggested using an alcohol suspension or multiple sulfur-containing organic solvents. This greatly improves the chemical resistance of the jar. Therefore on the surface of the treated bottle formed a touch of salt, which has easily washed off with water.

Siryk T.A. (2011) Skliana tara – odyn iz perspektyvnykh vydiv bahatorazovoi upakovky.  «Visnyk SumDU, Seriia Ekonomika». 3, 49-57. [in Ukranian].

2.            Kryvoshei V. M. (2012) Skliana upakovka: tendentsii rozvytku. Upakovka. 3, 39–41. [in Ukranian].

3.            Babych L. M. (2014) Sklo — bezpechnyi pakuvalnyi material. Upakovka. 2, 32–33. [in Ukranian].

4.            Pat. 13/660,450 SShA, MKY US 8,980,777 B2. Glass compositions with improved chemical and mechanical durability / Paul Stephen Danielson, Dundee, NY (US); Steven Edward DeMartino Painted Post, NY (US) Inc. - № 13/660450; Zaiavl. 25.08.2012; Opubl. 17.03.2015; NKY  - 4 s.

5.            Ionela Carazeanu Popovici, Naliana Lupascu (2012) Chemical durability of soda-lime glass in aqueous acid solutions // Ovidius University Annals of Chemistry. - ISSN-1223-7221 – № 23. – S. 128-132 

6.            Christopher W.Sintona C. W. (2001) Experimental survey of the chemical durability of commercial soda-lime-silicate glasses.  Materials Research Bulletin. 36, 2471–2479.

7.            P. Pisciella, S. Crisucci, A. Karamanov, M. Pelino (2001) Chemical durability of glasses obtained by vitrification of industrial wastes. Waste Management. 1, 1–9.

8.            Eitel V.  Fyzycheskaia khymyia sylykatov. – Moskva: Ynostrannaia lyteratura. [in Russian].

9.            Huloian Yu. A. (2008) Ekspluatatsyonnaia nadezhnost stekla y stekloyzdelyi. Steklo y keramyka. 6, 10 [in Russian].

10.          A. B. Zhymalov, I. M. Horyna, S. H. Suchkov (2010) Ynnovatsyonnыi nerazrushaiushchyi metod ultrazvukovoho kontrolia nano y mykrotreshchyn y defektov v lystovom stekle. Vestnyk Volhohradskoho hosudarstvennoho unyversyteta. 4, 52–58. [in Russian].

11.          Iashchyshyn Y.M., Zheplynskyi T.B., Beriak R.O. (1999) Shliakhy pidvyshchennia nadiinosti sklianoi tary. Upakovka. 2, 29-30. [in Ukranian].

12.          Holovyn N. M. (2013) Doslidzhennia fizyko-khimichnykh vlastyvostei skla v zalezhnosti vid yoho skladu i stupenia obrobky. Physics and chemistry of solid state. 14, 145–148. [in Ukranian].

13.          Iashchyshyn Y.N. Zheplynskyi T.B.,  Babadzhanova O.F., Vakhula Ya.Y.,  Kutukova E.S. Vynohradov H.H. Sposib termokhimichnoho obroblennia porozhnystykh vyrobiv. Patent Ukrainy № 9966 opub. 1996, biul. №3 [in Ukranian].

14.          Iashchyshyn Y.N., Zheplynskyi T.B. (1996) Povyshenye khymycheskoi stoikosty steklotari putem termokhymycheskoi obrabotky reahentnim rastvorom. Steklo y keramyka. 5, 8-11 [in Ukranian].

15.          Iashchyshyn Y.N., Zheplynskyi T.B. Babadzhanova O.F., Beriak R.A. (1997) Povyshenye kachestva medytsynskykh ampul. Steklo y keramyka. 2, 6-7. [in Ukranian].