Program Committee

Prof. A. Berko – Lviv Polytechnic National University

Prof. Y. Humnytskyy – Lviv Polytechnic National University

Prof. V. Dyachok – Lviv Polytechnic National University

Dr. I. Salamon – University of Prešov (Slovakia)

Prof. S. Knyaz – Lviv Polytechnic National University

Prof. M. Malovanyi – Lviv Polytechnic National University

Dr. M. Aleksander – State Higher Vocational School, Nowy Sącz (Poland)

Prof. O. Nahurskyi – Lviv Polytechnic National University

Prof. I. Petrushka – Lviv Polytechnic National University

Prof. V. Pohrebennyk - Lviv Polytechnic National University

Prof. M. Rymar – Lviv Polytechnic National University University

Prof. A. Terebukh – Lviv Polytechnic National University

Prof. M. Gonta – Chisinau State University (Moldova)

Prof. G. Denafas – Kaunas University of Technology (Lithuania)

Prof. H. Krachunov – Technical University of Varna (Bulgaria)

Prof. O. Kordas – Royal Institute of Technology, Stockholm (Sweden)