Volume 3, Number 4, 2018

In this issue

(10 articles)
pp.
Galyna Sakalova, Tamara Vasylinycz, Kateryna Petrushka, Oleh Stokalyuk, Nataliya Chornomaz
pp.
Tamerlan Safranov, Tetiana Shanina, Veronika Pryhodko, Mykola Shynkarenko
pp.
Myroslav Malovanyy, Zoryana Оdnorih, Мaria Кanda