Some improvements in the method of high-precision leveling

Received: December 01, 1969
Authors:
1
Lviv Polytechnic National University

1. Koroleva V. P. Issledovanie nivelira Ni-004. «Geodezija i kartografija», 4, 1957.
2. Krupec R. 8. Vlijanie nekotoryh meteorologicheskih uslovij na tochnost' nivelirovanija. «Geodezija, kartografija», № 10, 1968.
3. Meshherskij I. N.. Jentin I. I. Issledovaniju nivelira NB-4. «Geodezija, kartografija», № 4, 1962.
4. Patona 3. F. Nakoplenie n kompensacija oshibok ot vneshnih uslovij na geometricheskoe nivelirovanie linij s zatjazhnymi uklonami. V sb. «Sovremennye dvizhenija zemnoj kor'ju. № 3, M., 1968.
5. Jentin I. I. Vysokotochnoe nivelirovanie. Trudy CNIIGAiK, vyp. lll. 1968.