To determine the mass of the Earth

Authors:
1
Lviv Polytechnic National University

A formula is derived that allows one to determine the mass of the Earth enclosed within the geoid.

1.    Zhongolovich I. D. Vneshnee gravitacionnoe pole Zemli i fundamental'nye postojannye, svjazannye s mim. — «Tr. instituta teoretiche¬skoj astronomii», 1952, vyp. 3.
2.    Moni n I. F. Novyj metod vychislenija jelementov vneshnego gravitacionnogo nolja i figury topograficheskoj poverhnosti Zemli. — «Astro¬nomicheskij zhurnal AN SSSR», 1966, t. 43, vyp. 3.