To the question of studying the stability of level marks, used in the study of modern vertical movements of the earth's crust.

Authors:
1
Ukrainian National Forestry University

It is shown that for the laying of level marks, both in the plains and in the mountain regions of this territory, it is advisable to use engineering structures and places remote from the railways.

1. Krjukov 10. A. Ob ustojchivosti gosudarstvennoj seti. — «Izv. vuzov. Geodezija i ajerofotos#emka», 1972, № 5, s. 3—7.
2. Pavliv P. V., Rad'o T. V. Issledovanie ustojchivosti nivelirnyh znakov, ispol'zuemyh pri izuchenii vertikal'nyh dvizhenij zemnoj kory geodezicheskim metodom. — «Geodezija, kartografija i ajerofotos#emka», 1974, № 20, s. 71—78.