Volume 3, 1965

In this issue

(22 articles)
I. F. Bolhov , V. R. Chepulevych
5-14