The y- and x-offset of the linear — angular raw of the central systems

1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University

1. Kornickij Ju. N. O tochnosti direkcionnogo ugla v seredine linejno-uglovogo rjada iz geodezicheskih kvadratov, prolozhennogo mezhdu storonami s ishodnymi direkcionnymi uglami. — Geodezija, kartografija i ajerofotosjemka, 1974, vyp. 19.    
2. Lozinskij V. V. Oshibka direkcionnogo ugla svjazujushhih storon rjadov iz central'nyh sistem linejno-uglovoj trianguljacii. — Geodezija, kartografija i ajerofotosjemka, 1979, vyp. 29. 
3. Monin I. F. Predvychislenie tochnosti rjadov iz central'nyh sistem linejno-uglovoj trianguljacii. — Geodezija, kartografija i ajerofotosjemka, 1976, vyp. 24.