Determination of the initial seismic effects for the calculations of the dinamic deformations of the great power station objects

1
Natsionalnyi universytet "Lvivska politekhnika "
2
Subbotin Institute of geophysics of National Academy of Sciences of Ukraine
3
Lviv Polytechnic National University
 1. Berzon I. S., Pasechnik. I. P. Stroenie Zemli po dinamicheskim harak­teristikam sejsmicheskih voln. M., 1976.
 2. Gurevich G. I. Deformiruemost' sred i rasprostranenie sejsmicheskih voln. M., 1974.
 3. Kapitanova S. A., Janovskaja T. E. Pogloshhenie poverhnostnyh voln i dobrotnost' kory i verhnej mantii v rajone Karpat //Izv. AN SSSR. Fizika Zemli. 1985. № 10. S. 78— 82.
 4. Kogan S. Ja. Sejsmicheskaja jenergija i metody ee opredelenija. M., 1975.
 5. Lossovskij E. K. K voprosu o dispersii fazovoj skorosti ob#emnyh sej­smicheskih voln v pogloshhajushhej srede//Geofiz. zhurn. 1981. T. 3. № 3. S. 33— 39.
 6. Napetvaridze Sh. G. Trebovanija, pred#javljaemye k metodike sejsmiches­kogo mikrorajonirovannja novoj redakciej norm sejsmicheskogo stroitel'stva// Sejsmicheskoe mikrorajonirovanie. Kishinev, 1979. S. 142—147.
 7. Ratnikova L. I. Metody rascheta sejsmicheskih voln v tonkosloistyh sredah. M., 1973.
 8. Spravochnik fizicheskih konstant gornyh porod/Pod red. S. Klarka. M., 1969.
 9. Stroitel'nye normy i pravila. Stroitel'stvo v sejsmicheskih rajonah. — II—7—81. M., 1982.
 10. Тихонов A. H., Арсенин В. Я. Методы решения некорректных задач. М., 1979.
 11. Anderson D. L., Hart R. S. Q of the Earth // J. of Geophys. Res. 1978. V. 83. № В 12. P. 5869—5882.
 12. Futterman W. I. Dispersive body waves//J. Geophys. Res. 1962. V. 67. N 13. P. 5279—5291.
 13. Jeffreys H., Bullen К. E. Seismological Tables//Brit. Assoc. Adv. Sei. 1940. N 48. P. 468.