Estimation of the errors inruced by the measurement discreteness

Authors:
1
Lviv Polytechnic National University
  1. Turbovich I. T. K voprosu primenenija teoremy Kotel'nikova k funkcijam vremeni s neogranichennym spektrom // Radiotehnika. 1958. № 8. S. 11— 12.
  2. Turbooich H. T. Analiticheskoe predstavlenie funkcii s neogranichenny spektrom // Radiotehnika. 1959. № 3. S. 22—27.