On the latitude determinations by the photographic method

1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University
  1. Kovalenko V. A., Kolgunov V. M. Ob opytnyh astronomicheskih nablju­denijah fotograficheskim sposobom//Geodezija i kartografija. 1976. № 3. S. 22— 26.
  2. Kovalenko V. A. Ob obrabotke fotograficheskih nabljudenij odnoj zaezdy//Geodezija, kar.tografnja i ajerofotosemka. 1981. Vyp. 34. S. 43—48.
  3. Kovalenko V. A.. Kolgunov V. M. O nekotoryh pogreshnostjah fotografi­cheskogo metoda polevyh astroopredelenij//Geodezija, kartografija i ajero­fotosemka. 1983. Vyp. 38. S. 40—46.
  4. Kolgunov V. M., Goncharenko Ju. Ja. Polevoj programmnyj hroioregistrator dlja astronomicheskih nabljudenij fo­tograficheskim sposobom II Geodezija i kartografija. 1977. № 8. S. 13—17.
  5. Kurs astrofiziki i zvezdnoj astronomii. M., 1973. T. 1. 6. Rukovodstvo po astronomicheskim opredelenijam. M., 1984.