O vliyanii korrelyatsionnykh zavisimostey v triangulyatsii na otsenku sredney kvadraticheskoy oshibki izmerennogo ugla

Authors:
1
Lviv Polytechnic National University
  1. Bolshakov V.D., Markuze Yu.I. Gorodskaya polngonometrnya. M.. 1979. 
  2. Markuze Yu.I. Issledovaniye o formule Ferrero//Izv. vuzov. Geodeziya i aerofotosyemka. 1982. Vyp. 5. S. 5 –12. 
  3. Mikhaylovich K. Geodeziya. M.. 1984