Determining the true direction of hard-to-reach targets

1989;
: 141 - 144
Authors:
1
Lviv Polytechnic National University

1. Hizhak L. S. O vozmozhnosti fiksacii napravlenij po rezul'tatam izmerenij meteorologicheskih jelementov i zenitnyh rasstojanij // Geodezija, kartografija i ajerofotos#emka. 1987. Vyp. 45. S. 98—104. 
2. Hizhak L. S., Grigorchuk R. A., Kravcov N. I. Vychislenie popravok za refrakciju po rezul'tatam geodezicheskih i meteorologicheskih izmerenij pri dvuh sostojanijah atmosfery // Geodezija, kartografija i ajerofotos#emka. 1987. Vyp. 46. S. 99—103. 
3. Tr. CNIIGAiK. 1952. Vyp. 102.