Determination of azimuth and latitude from observations of stars near the elongation

Authors:
1
A. M. Gorky Ural State University

1. Blazhko S. N. Kurs sfericheskoj astronomii. Gostehizdat, M., 1948.
2. Kucerib N. A. Sovmestnoe opredelenie shiroty i azimuta po nabljudenijam zvezd v jelongacii. «Geodezija i kartografija», 1965, № 10.
3. Trudy CNIIGAiK, vyp. 30. M., 1939.
4. Cvetkov K- A. Prakticheskaja astronomija. Geodezizdat, Zh., 1951.