Volume 54, 1992

In this issue

(23 articles)
Iu.P. Deineka, A. L. Tserklevych
24 - 27
M. Demedyuk, K. R. Tretyak
27 - 34
Ju. V. Kir'janov
34 - 38
O. L. Dorozhynskyy, V. Vernikovskij
102 - 108