Determination of metric characteristics of the camera system camera "KIEV-60"

1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University

1. Glotov V.N. Polevaja kalibrovka fototeodolitnyh kamer // Geodezija, kartografija, ajerofotos#jomka. 1990. V'іp.51. S. 138-140.
2. Hlotov V.M., Turuk D.M. Vyznachennia deformatsii plastmasovykh trub maloho diametra stereofotohrammetrychnym metodom. K., 1993. S.14. Rukopis' dep. v UkrNIINTI, N 1228 UK-93 Dep. 
3. Glotov V.N. Razrabotka u issledovanie sposobov opredelenija jelementov vnutrennego orientirovanija fototeodolitnyh kamer. Avtoref. dis. ... kand. tehn. nauk. L'vov, 1990 .  
4. Mishhenko I.I. Ob optimal'noj stepeni polinoma pri uchete deformacii ajeropljonki // Geodezija u kartografija. 1983. N 8. S. 48-49. 
5. Turuk D.N., Shkurchenko Ju.V. Issledovanie deformacii fotoplenok tipa "Mikrat", ispol'zuemyh v fototeodolitah FZLT. K., 1985. S.25. Rukopis' dep. v UkrNIINTI, N 2344 Uk-85 Dep.