Volume 60, 2000

In this issue

(24 articles)
A. L. Ostrovskij, Oleksandr Moroz
54-58
V. M. Hlotov, H. Ye. Maiorov
102-106