Volume 62, 2002

In this issue

(25 articles)
3-5
O. I. Moroz, V. I. Vashchenko
25-27
N. D. Josipchuk, А. Sohor , O. S. Zaiats, P. M. Boiko, M. I. Yuras
39-46
A. N. Marchenko, N.P. Yarema
72-77
R. M. Tartachynskyi, H. A. Maksymenko
131-132
R. M. Litnarovych, M. I. Kravcov
133-134