Działalność naukowa i edukacyjna w zakresie fotogrametrii - teledetekcji oraz systemów informacji przestrzennej na wydziale inżynierii i kształtowania środowiska szkoły głównej gospodarstwa wiejskiego - SGGW

1
Zakład Geodezji i Fotogrametrii Wydział Inżynierii i Kształtowania Środowiska Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
2
Katedra Budownictwa i Geodezji SGGW

In this paper was presented question of research and education activity in photogrammetry-remote sensing and spatial information systems at the Faculty of Environmental Engineering and Land Reclamation of Warsaw Agricultural University SGGW.

1.    BUCZEK W.,HAŁKOWSKl J.,ORŁOWSKI P.,WYSOCKI J., 1981: Wykorzystanie zdjęć lotniczych dla potrzeb studiów przedmelioracyjnych. Mat. X Konf. Foto interpretacji. Gdańsk 1981.

2.     SACZUK J., 1995: Problemy edukacji w zakresie SIP na kierunkach niegeodezyjnych studiów technicznych i rolniczych. Mat. V Konf. Nauk.-Techn. SIP. Warszawa 1995.

3.     WYSOCKI J., 1977: Badanie abrazji brzegów zbiorników wodnych z wykorzystaniem interpretacji zdjęć naziemnych. Mat.VII Konf.Fotointerpretacji. Łódź 1977.

4.     WYSOCKI J., 1989: Dydaktyka przedmiotu „fotogrametria i fotointerpretyacja” na Wydziale Melioracji Wodnych SGGW-AR. Prace. Nauk. Inst. Geotechn. Pol. Wr., Nr 59. Wrocław 1989

5.     WYSOCKI J. 1995: Możliwości zastosowania zdjęć lotniczych do rejestracji zmian w strefie podmiejskiej dla potrzeb SIP. Przegl. Nauk. Wydz. MilŚ SGGW,z.7.Warszawa 1995.

6.     WYSOCKI J., 1998: Numeryczny model terenu jako baza danych dla przestrzennego urządzania zlewni i potrzeb konstrukcji inżynierskich. Mat. Konf., SGGW, PAN. Warszawa 1998.

7.     WYSOCKI J., 1999: Zagadnienie dokładności fotogrametrycznych opracowań wysokościowych. Arch. Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji,Vol.9.Kraków 1999.

8.     WYSOCKI J., 1999 : Specjalizacja „geodezyjna” na specjalności „Urządzanie terenów wiejskich” kierunku Inżynieria Środowiska. Mat XIV Konf. Kat. 1 Zakł. Geodez., Mielno 1999.

9.     WYSOCKI J., 2000: Zagadnienie systemu informacji przestrzennej dla budownictwa, inżynierii i kształtowania środowiska. Mat.XV Konf. Kat.i ZakŁ.Geod. Warszawa 2000.

10.    WYSOCKI J.,KEGLER A., 2000: Kataster a system informacji przestrzennej. Mat. Konf. „Geodezja w systemach geoinformacyjnych ,,,Polanica Zdrój 2000.

11.     WYSOCKI J.,2000: O metodach geodezji, fotogrametrii i teledetekcji dla inżynierii środowiska i budownictwa. Materiały II Konferencji Dziekanów Wydziałów Geodezji nt..„Aktualne kierunki badań naukowych w geodezji i specjalizacje w dydaktyce”, Warszawa 2000.

12.     WYSOCKI J.,2000: O metodach numerycznego modelu terenu dla budownictwa, inżynierii i kształtowania środowiska. Mat. konf. nt.”.Metody geodezji,fotogrametrii i teledetekcji dla inżynierii środowiska i budownictwa”, SGGW,.Warszawa,.2000.

13.     WYSOCKI J.,2000: Kataster jako baza danych dla Krajowego Systemu Informacji o                             Terenie. Przegl.

Nauk. Wydz. IiKŚ SGGW,z.l8, Warszawa 2000

14.     WYSOCKI J.,KEGLER A, 2000: Kataster a system informacji przestrzennej. Prace Nauk. Instytutu Górnictwa Polit. Wrocławskiej, Nr 90, Wrocław 2000.

15.     WYSOCKI J 2001.: O metodzie „elektronicznego stolika" na potrzeby opracowania in situ rzeźby terenu oraz geodezyjnych opracowań realizacyjnych. Przegl. Geodez. Nr 11, Warszawa 2001.

16.     WYSOCKI J., 2001 : Funkcje dydaktyczne pakietu C-GEO w przedmiocie „Geodezyjne urządzanie terenu”. W mat na ogólnopolską Konf.nt. „Systemy, standardy i jakość kształcenia przedmiotów geodezyjno- kartograficznych” , Pol.Ziel., PAN, Zielona Góra-Łagów.

17.     WYSOCKI J., 2001 : Zagadnienie dokładności numerycznego modelu terem. W mat na ogólnopolską Konf. Ak. Inż., PAN nt. „Problemy automatyzacji w geodezji inżynieryjnej”, Warszawa 2001.

18.     WYSOCKI J., 2001 : Metody oceny dokładności aprobymacji powierzchni terenu jako narzędzie badań przestrzennych. W mat. Ogólnopolskiego Sympozium Geoinformacyjnego nt.„Geoinformacja zintegrowanym narzędziem badań przestrzennych”, Wysowa 2001.

19.     WYSOCKI J., SACZUK J., BUCZEK W., 2001. : Możliwości wykorzystania pakietu GeoSET jako programu narzędziowego dla potrzeb geodezyjnych opracowań metodą „elektronicznego stolika”. W mat .na międzynarodowejąKonf. Pol. Lwów., Pol. Krak., PAN, nt. ’’Kataster, Fotogrametria, Geoinformatyka”, Kraków.

 

20.     WYSOCKI J., 2002 : Zagadnienie dokładności transformacji afinicznej podkładu mapowego za pomocą przekształcenia elektrofotograficznego. Zesz. Nauk. Pol. Rzesz.. Budownictwo i inżynieria środowiska, z.34, Rzeszów 2002.

21.      WYSOCKI J., ŚMIGIELSKA W., : Dokładność numerycznego modelu terenu w aspekcie badań eksperymentalnych. Zesz. Nauk. Pol. Rzesz.. Budownictwo i inżynieria środowiska, z.34, Rzeszów 2002.

22.     WYSOCKI J., KEGLER A., 2002 : Możliwości wykorzystania pomiarów RTK GPS w opracowaniu NMT oraz warstwie metodą „elektronicznego stolika". Mat. Konf. nt. „Aktualne problemy geodezyjne w inżynierii i katastrze nieruchomości”, Ak. Roln. we Wrocławiu 26-27.09.2002r.

23.     WYSOCKI J., 2002 : Numeryczne modele terenu i zagadnienie ich zastosowania w kształtowaniu zabudowy obszarów wiejskich. Mat. konf. nt. „Inżynierskie i przestrzenne aspekty zabudowy obszarów niezurbanizowanych”, SGGW 2002.

24.      WYSOCKI J., 2002 : Komputerowe wspomaganie kształcenia na przykładzie prac dyplomowych opracowywanych w Zakładzie Geodezji i Fotogrametrii SGGW. Zesz. Nauk. Pol. Rzesz.. Budownictwo i inżynieria środowiska, z.34, Rzeszów 2002.