Economic land monitoring as a multi-factor information system

Authors:
1
Lviv Polytechnic National University

The research work analyses factors which determine an economic valuation of the land, describes the concept of presentation of different data by level-by-level method, which data are placed at basic geo-dimensional level of the object.

1.     Metodyka hroshovoi otsinky zemel silskohospodarskoho pryznachennia ta naselenykh punktiv. Zatverdzheno postanovoiu Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 23 bereznia 1995 r., № 213.

2.     Dorozhynskyi O.L., Laveikin M.I., Petryshyn A.H., Dorozhynska O.O. Kompleksni priorytetni zakhody dlia pryskorennia zemelnoi reformy u Lvivskii oblasti. Archiwum Fotogrametrii,Kartografii i Teledetekcji, Vol.l 1, Krakow, 2001, c. 1 -41:1 - 50.

3.     Gazdzicki Jerzy. Systemy katasralne. PPWK, Warszawa - Wroclaw? 1995, s.108.