Experience of application of geoinformation systems when creating electronic plans for coal enterprises of Ukraine

1
UkrNDMI
2
UkrNDMI
3
UkrNDMI

This paper is devoted to some aspects of the process to develop mining graphic documentation for enterprises of coal mining industry with the help of vectorizer of Inlelvec (Russia) and C IS GeoMark developed in Ukr/MMI Institute (Donetsk, Ukraine).

1. Gluhov A.A., Anciferov A.V., Omel'chenko A.A. Razrabotka geoinformacionnoj sistemy, orientirovannoj na zadachi gornodobyvajushhej otrasli // Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn. - 1998. - №4 (105). -S. 79-87.

2. Gluhov A.A.. Anciferov A.V., Seljakov B.I. Razrabotki UkrNIMI v oblasti GIS dlja reshenija zadach ugledobyvajushhej otrasli // Sbornik nauchnyh trudov NGA Ukrainy. - Dnepropetrovsk, 1999. - №7. - Tom І.-S. 80-82.