Features of the use of approximating polynomials at the transformation of photos

1
Natsionalnyi hirnychyi universytet
2
Natsionalnyi hirnychyi universytet

This paper is analyzed of efficiency of use power polynomial at conversion pictures. The algorithm of a priori analysis of result’s approximation is proposed.

1.     Lobanov A.N. Fotogrammetrija.-M.,Nedra,1984.

2.     Mishchenko I.I. Mozhlyvosti apriornoi otsinky vplyvu systematychnykh spotvoren znimkiv na fotohrammetrychni pobudovy. Visnyk heodezii ta kartohrafii. Kyiv, 1996,№2(6), s. 58-65.

3.     Mishchenko I.I. Vlastyvosti kovariatsiinykh matryts pry vykorystanni fotohrammetrychnykh rivnian kolinearnosti. Suchasni dosiahnennia heodezychnoi nauky ta vyrobnytstva (pohliad u XXI stolittia). Yuvileinyi zbirnyk naukovykh prats Liha-Pres, Lviv 2000, s.248-256.