Large-scale project - Ukrainian transport corridors

1
"Vinnytsia-Transkor"
2
"Vinnytsia-Transkor"

The problems of management of road infrastructure and its solution according to collecting, storage, processing and analysis of variouse information.

1.   Volosovich A.E., Ignatov A.S. Osobennosti primenenija internet- tehnologij pri postroenii GIS oblasnogo urovnja//"ІNTERNET - OSVІTA -NAUKA -2002", tretja mіzh. konf. JuN- 2002, Tom2,- Vіnnicja, 2002.- s.366 - 372.      .

2.     Volosovich A.Je. Tendencii perelomnogo 2000 PO GIS- tehnologijam.// Materialy GIS-Foruma-2001, s. 102-103.

3.     WEB-сайт(Электронн.ресурс)/Способ доступа : URL: http: //www.intergraph.com/gis

4.     Paryichuk M„ Volosovych A. Vplyv HIS na budyvnytstvo ukrainskykh transportnykh korydoriv,- Suchasni dosiahnennia heodezychnoi nauky ta vyrobnytstva. 36. //Nauk. Prats.Lviv, Liha- Pres,2002.- S.230- 234.

5.     Mykhailenko A.H. Natsionalnyi zemelnyi kadastr ta prohramni HIS tekhnolohii firmy “Bentley SYSTEMS“ -chy mozhlyvyi takyi symbioz-//Matsrialy HIS- Foruma-2001. - s. 112- 117.

6.     WEB-sajt (Jelektronn.rssurs)/Sposob    dosguia:URL:http://www.bentley.com/ Bentley-wise key.files\new.html.

7.     WEB-sajt     (Jelektronn.resurs)/Sposob    dostupa:URL:http: //www.bentlcy.com/Bentley-wise key.files\projectwise.html.

8.     Kejt Bentli Kak spravitsja s haosom v upravlenii informaciej pri vypolnenii krupnogo proekta,- Bentley newsletter, №1,2000.

9.     Yakymchuk K.D., Volosovych A.E. Ekonomichna diahnostyka. - Vinnytsia: BEI TANH,- 2003.